Skip to content

Vacature Raad van Commissarissen

Geplaatst: maart 13, 2023

Over Aanzien

Aanzien B.V. biedt integrale hulpverlening aan mensen met meervoudige complexe psychosociale e/o psychiatrische problemen van jongvolwassenen tot ouderen met verschillende (culturele) achtergronden. Een lichte verstandelijke beperking of een verslaving kan daarbij voorkomen. Wij zijn een sociaal-maatschappelijke dienstverlener actief binnen het sociaal domein (Wmo), de langdurige zorg (Wlz) en forensische zorg (IFZO).

Bij Aanzien zijn er verschillende woonlocaties met verschillende zorgtrajecten in de regio Amersfoort en Leusden. Iedere locatie heeft een eigen karakter. De locaties verschillen in de intensiteit van de zorg, de problematiek van de cliënten en de fase van zelfredzaamheid waarin cliënten zich bevinden. Daarnaast bieden wij intensieve ambulante begeleiding. De rechtspersoon is een besloten vennootschap met één bestuurder, tevens DGA.

Algemene kenmerken van de functie

Als gevolg van het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden is de RvC van Aanzien per 1 december 2023, zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

De Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van Aanzien, het (strategisch) beleid en het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie.

De RvC staat de bestuurder bij met raad en daad en vervult een toezichtrol, een advies- en klankbordfunctie en een werkgeversrol. Extern heeft de RvC een rol als ambassadeur. De Raad bestaat thans uit drie leden.

De RvC heeft een voorzitter en diverse rollen en aandachtsgebieden die specifieke kwaliteiten of expertise vragen. De rollen en aandachtsgebieden zijn evenwichtig verdeeld tussen de drie leden van de RvC en onderwerp van gesprek tijdens onder meer de zelfevaluaties.

Jouw profiel

Algemeen

De RvC werkt voor het bepalen van haar samenstelling met een profielschets conform de Governancecode en evalueert deze periodiek. Uitgangspunten voor de samenstelling van de RvC zijn als volgt vastgesteld:

 • Er dient aantoonbare affiniteit te zijn met de zorgsector in het algemeen en met de doelstellingen van Aanzien in het bijzonder;
 • Er is sprake van een brede maatschappelijke inbedding en een relevant netwerk;
 • Er is voldoende spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, organisatiekundige en bedrijfskundige achtergronden;
 • De leden van de RvC opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de bestuurder.
 • Er wordt adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder.

 

Wij vragen

Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat deze de principes en uitgangspunten zoals verwoord in de Zorgbrede Governance Code onderschrijft en actief uitdraagt.

Daarnaast vragen wij dat een lid van de RvC:

 • Professionele verantwoordelijkheid neemt, vertrouwen geeft en vraagt en aanspreekbaar is;
 • Affiniteit heeft met de zorg en dienstverlening van Aanzien en zich betrokken voelt bij wat er speelt;
 • Zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en die van de gehandicapten- en psychiatrische zorg in het bijzonder;
 • Zelf maatschappelijk actief is;
 • Voldoende bestuurlijke afstand bewaart en een juist evenwicht in betrokkenheid zoekt;
 • Het (strategisch en analytisch) vermogen en de attitude heeft om, vanuit een kritische en onafhankelijke houding, de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • Het vermogen heeft om advies en toezicht in teamverband en met een collegiale instelling uit te kunnen oefenen;
 • Een onafhankelijke opstelling hanteert en handelt vanuit integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en normbesef;
 • Over relativeringsvermogen en humor beschikt.
 • Inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Aanzien stelt;
 • In staat is tot zelfreflectie op positie, invloed, gedrag en eigen ontwikkeling op het gebied van toezicht en daar aanspreekbaar op is;
 • Binding/affiniteit met de regio heeft.

Aanvullend specifiek profiel

 • Brede professionele ervaring met justitiële doelgroepen óf ervaring als toezichthouder in de langdurige zorg of maatschappelijke opvang.
 • Inzicht in en visie op organisatie, bedrijfsvoering en financiën;
 • Inzicht in de strategische implicaties van externe ontwikkelingen op langere termijn.
 • Bereidheid om de rol van voorzitter op zich te nemen binnen een jaar tijd, is een pré.

Wij bieden jou

De RvC vergadert tenminste vier maal per jaar of zoveel vaker als noodzakelijk is. De honorering is conform de WNT en passend bij een kleine zorgorganisatie. Voor de leden van de RvC wordt door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering afgesloten.

Naast uw CV ontvangen wij graag een motivatiebrief waarin u beschrijft waarom u solliciteert en wat uw bijdrage aan Aanzien gaat zijn. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Gea Hogenbirk, voorzitter RvC (tel. 06-53334219) of Marieke Lindeman, lid RvC (tel. 06-50881199).

Heb je interesse in deze functie?

Reageren op deze vacature kan tot en met 10 april 2023 door te mailen aan het directiesecretariaat, info@aanzien.com. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van april 2023.

T: 033-7600490

A: Wiekenweg 44 G, 3815 KL Amersfoort

W: www.aanzien.com