Welkom nieuwe collega’s bij Aanzien

Wij heten Lianne Molenaar, Jairo Osimani en Thijs Spans van harte welkom bij Aanzien. Binnenkort zal ook Suzanne van Empelen starten in Leusden. 

Algemeen

Nieuwsbriefverslag:

 Afgelopen 26 januari hebben wij met z’n allen een medewerkersbijeenkomst gehad op ons hoofdkantoor aan de Wiekenweg. Hierbij heeft Mike mooie woorden met ons gedeeld met als uitblinker Bevlogenheid ons nieuwe woord voor 2023.

Voor sommige was deze bijeenkomst misschien een ‘’moetje’’ en een ander wordt dolenthousiast en ervaart het als leuk en gezellig met zijn allen, drankje erbij of mogelijk zag je er tegenop maar toen je er was bleek het toch best wel leuk te zijn. Het maakt niet uit hoe en met welke gedachten je aanwezig was het gaat erom dat we samen waren.

Mike neemt ons bevlogen mee in zijn verhaal, er wordt gesproken over onze visie, wij geven cliënten een podium. Wij zijn goed in staat om ons in te leven in een ander, wij werken niet ad-hoc maar als een bevlogen team. Onze focus voor 2023; het uitrollen van onze bevlogenheid… De vraag word gesteld: wat versta jij onder bevlogenheid en wat betekent het voor jou op de werkvloer? Zodra deze woorden zijn uitgesproken volgt er wat geroezemoes en mensen beginnen al te praten met elkaar. Je merkt dat bij het stellen van de vraag er gelijk een verbinding gecreëerd wordt mensen gaan in gesprek en zijn dus zeer bevlogen betrokken bij de bijeenkomst.

Het verhaal gaat verder er komen onderwerpen naar boven zoals de financiën (die er goed voorstaan). Je voelt in alles dat de insteek van de bespreking positief gericht is. Zijn er dan geen mindere zaken te vermelden? O ja zeker; helaas lijkt het soms door wat wijzigingen dat we helaas de conclusie trekken dat we meer een karakter van een instelling krijgen. Nu is het moment waarbij we gezamenlijk op de rem trappen; NEE dit is niet Aanzien waardig dus dit word een bevlogen doel voor 2023 om dit te keren dat wij weer echt uniek zijn en blijven. 

Er is geconcludeerd dat we zeker veel professioneler geworden zijn wat natuurlijk ook een hele mooie grote stap is. Op de locaties zijn we van gespecialiseerder naar een meer praktische aanpak gegaan, dit is mooi aangezien dit nog beter voor de client is.

Hoe is onze cultuur? Aanzien is uniek ten opzichte van andere juist omdat we geen instelling stigma willen maar een pragmatische praktische aanpak voor onze cliënten zodat ze kunnen groeien en bloeien en mee gaan doen en tellen. We moeten ons bereikbaar opstellen en hiermee ook verantwoordelijk zijn. Indien nodig help je collega’s, cliënten of wat nodig is wat je detecteert, hiermee laten we ook zien dat we respectvol zijn met en naar elkaar.

Voor Aanzien staan de cliënten op 1 wij willen ze de juiste stimulans bieden zodat ze in beweging kunnen komen en niet stil blijven staan of zelfs achteruit zullen gaan.  Wij zorgen er ook voor dat er standaardisatie is waardoor ze kunnen normaliseren. 

De bijeenkomst neemt een andere wending dan je zou verwachten er volgen nog 2 vragen. Wat zijn de mooie dingen van onze werk cultuur welke we moeten behouden en wat kan anders? Wat is goed op locatie (s) en wat minder? Deze vragen zullen we gaan uitwerken in groepjes. Iedereen krijgt een nummer toegewezen en vormt daarmee een groepje. Er wordt in alle groepjes gediscussieerd en daarmee komt de bevlogenheid weer zichtbaar naar boven dit is ook terug te zien aan de antwoorden die volgen in de bespreking. 

Het is superfijn om met het groepje bij elkaar te staan hier krijg je ook gelijk de verschillende belichtingen mee wat het zo mooi maakt. Je merkt enorm de diversiteit die veel bevlogenheid teweegbrengt. Je voelt dat we met zijn allen Aanzien praten, beleven en uitstralen. Iedereen is uniek in zijn doen en laten en dat maghier we voelen ons vrij en praten over onze interpretaties. Laten we met zijn allen blijven proberen bevlogen de aanzien visie en waarden na te  leven en uit te voeren.

Na al deze serieuze momenten hebben we nu ook gelukkig het informele deel erachteraan.We kunnen genieten met een heerlijke pizza, drankje en gezellig praatjes met elkaar al zal bij sommige de bevlogenheid nog steeds de boventoon voeren.

Wij gaan met z’n allen voor een nieuw bevlogen 2023 en op naar de volgende medewerkersbijeenkomst!

Deskundigheidsbevorderingen

Deskundigheidsbevorderingen

In de maand April staat er in de planning om ….

Word nog aangevuld met alle maanden en info er in gaat om een planning jaar.

Zorginhoudelijk

Doorstroom en uitstroom van cliënten

Er is geconstateerd dat er minder cliënten doorstromen van BW2 naar BW1, van BW1 naar ambulante begeleiding en van ambulante begeleiding naar zelfstandig wonen. Aanzien wil dat cliënten leren om zelfstandiger te worden en zodoende kunnen doorstromen naar een lagere indicatie met als doel om zelfstandig te gaan wonen met ambulante begeleiding. Dit is niet voor alle cliënten haalbaar, maar het streven is er wel. Om dit streven meer handvatten te bieden, wordt hiervoor een stroomschema geschreven. Tevens is het plan om dit proces in te kaderen in het zorgplan met als doel om doorstroom en/of uitstroom te bevorderen en om te ondersteunen in het uitvoeren van onze werkzaamheden in de begeleiding. 

Mededeling Algemeen

Zorgmail:

We kunnen veilig mailen! Door de AVG-wetgeving waren we genoodzaakt om hier maatregelen op te nemen. Gelukkig is het rond en kunnen we veilig persoonsgegevens doormailen. Dit maakt ons werk weer efficiënter! Let op: Blijf alert op wat je rondstuurt, beperk zoveel mogelijk het gebruik van gevoelige persoonsgegevens in de tekst van een mail! Dat we zorgmail hebben, betekent niet dat we geen toestemming meer nodig hebben van de cliënt om persoonlijk gegevens te versturen, blijf hier altijd om vragen!

Mededeling Zorginhoudelijk

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)
Barry Nugteren is de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang). Zij gaat per 1 mei met pensioen en heeft op 7 maart haar opvolger voorgesteld aan de directie. Chantal Willemsen zal haar vanaf 1 mei 2023 op volgen en zij wordt dan de contactpersoon voor de cliënten die te maken hebben met de Wet Zorg en dwang.

Op 7 maart is er ook een terugkoppeling gegeven met de directie over 2022.

Er was een collega die advies had gevraagd over de inzet van maatregelen in het kader van de Wzd bij cliënten die onder de forensische zorg vallen. Hier ligt een taak bij Aanzien. Inhoudelijk kan de Wzd niet op dergelijke vragen ingaan.

Cliënten hebben tijdens het locatiebezoek de wens geuit dat de CVP Wzd bij een bijeenkomst van de cliëntenvertegenwoordiging aanwezig zou zijn. Het is niet duidelijk of een dergelijke bijeenkomst heeft plaatsgevonden. De CVP Wzd heeft geen uitnodiging hiervoor gekregen van de locatiecoördinatoren.

De CVP heeft wel locatiebezoeken afgelegd op eigen initiatief en heeft gesproken met cliënten over de bereikbaarheid van de interne vertrouwenspersoon. Er wordt een poster opgehangen over de CVP, maar verdere voorbereiding voor de cliënten ontbreekt soms waardoor cliënten het contact afhouden.

De CPV heeft ondersteuning geboden in 2022 bij twee kwesties die beide het onderwerp (ontbreken van) begeleiding betroffen. Cliënten zijn verwezen naar ondersteuning vanuit de zorgaanbieding zelf en hun vraag is met succes opgepakt.

Omdat de nieuwe CVP Wzd Chantal Willemsen binnenkort alle locaties van Aanzien gaan bezoeken vragen wij jullie om alvast de nieuwe flyer op te hangen op de borden en dit toe te lichten aan onze cliënten.

Mededeling Directie

Loket.nl

Via de Zorgaccountants maken wij gebruik van Loket.nl zodat je eventueel je salarisstroken kan downloaden. Hiervoor krijg je een link gemaild van de Zorgaccountants. 

Sinds kort hebben wij het onderdeel Verlofaanvragen toegevoegd. Deze moet nog worden geïmplementeerd. Binnenkort kan iedereen dan zijn verlofaanvragen via Loket.nl zodat je direct ziet hoeveel verlofuren je nog hebt staan.